Руководитель медицинской организации

МҰ-да өндірістік бақылауды ұйымдастыру

9 сентября 2019
232
Средний балл: 0 из 5
эксперт ЭС “ACTUALIS“, эксперт журнала “Старшая медицинская сестра”, врач-эпидемиолог, г. Алматы
ЕПҰ-да өндірістік бақылауды ұйымдастыру
ЕПҰ-да өндірістік бақылауды ұйымдастыру

Өндірістік бақылауды қамтамасыз ету жеке кәсіпкерге және заңды тұлғаның басшысына жүктеледі.

МҰ-дағы өндірістік бақылауды ұйымдастыру

Медициналық ұйымда (бұдан әрі – МҰ) өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің (бұдан әрі - ҚР ҰЭМ) 2016 жылғы 6 маусымдағы "Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы"  № 239 бұйрығының 2 тарауымен (бұдан әрі  – СҚ) регламенттелген.

Өндірістік бақылау мыналарды қамтиды:

 • өндірістік бақылау бағдарламасын әзірлеу;
 • нормалау құжаттарымен белгіленген жағдайларда зғртханалық зерттеулер мен өлшеулерді жүзеге асыру (ұйымдастыру);
 • Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 128 бұйрығымен бекітілген Міндетті медициналық қарап тексеруді өткізу қағидаларына сәйкес медициналық қарап тексеруден және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 24 маусымдағы № 449 бұйрығымен бекітілген ) Халықтың декреттелген тобындағы адамдарды гигиеналық оқыту қағидаларына және Халықтың декреттелген тобындағы адамдарды гигиеналық оқыту бағдарламаларына сәйкес гигиеналық оқытудан өтудің уақтылығын және толықтығын бақылау, сондай-ақ жеке медициналық кітапшаларды есепке алу;

Өндірістік бақылау бағдарламасының мазмұны қандай талаптарды белгілейді

МҰ-да өндірістік бақылауды ұйымдастыру
Д. С. Мақажанова «А. Н. Сызғанов атындағы хирургия Ұлттық ғылыми орталығы» АҚ-ның 1-санатты дәрігер-эпидемиологі, Алматы қ.
Өндірістік бақылау бағдарламасына қойылатын талаптар ҚР ҰЭМ-нің 2016 жылғы 6 маусымдағы ""Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы"" (бұдан әрі– СҚ) № 239 бұйрығының 3 тарауымен регламенттеледі.


 • өнімнің (оның ішінде келіп түсетін шикізаттың, қаптамалау материалдарының, тамақ өнімдерімен жанасатын бұйымдардың) қауіпсіздігі мен сәйкестігін растайтын құжаттардың бар болуын, құжаттардың (мемлекеттік тіркеу туралы куәліктердің, сәйкестік туралы декларациялардың, сертификаттардың, ветеринариялық құжаттардың), сондай-ақ рұқсат беру құжаттарының (санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды немесе қызметтің басталуы туралы хабарламаның қабылданғаны туралы талон) қолданылу мерзімдерін бақылау;
 • тәуекел факторларын бағалау, анықталған қауіп-қатерді, өндірістік және қоршаған орта факторларының қауіпсіздігі және (немесе) зиянсыздығы өлшемшарттарын талдау және қауіп-қатерді басқаруды қамтамасыз ету үшін бақылаудың сыни нүктелерін айқындай отырып, процестердің (пайдалану, жинау, тасымалдау, сақтау, залалсыздандыру, кәдеге жарату, қайта өңдеу, көму), жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қауіпсіздігін бақылау әдістерін айқындау;
 • өндірістік бақылауды жүзеге асыруға байланысты құжаттаманы есепке алу және есептілігін жүргізу. Құжаттарды сақтау мерзімдері – кемінде үш жыл;
 • халықты, жергілікті атқарушы органдарды, Қазақстан Республикасының мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдарын авариялық жағдайлар, өндірістің тоқтауы, технологиялық процестердің бұзылулары, объектінің қызметіне байланысты, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығына қатер төндіретін жаппай (3 және одан көп жағдайлар) инфекциялық және паразиттік, кәсіптік аурулар мен уланулардың пайда болу жағдайлары туралы хабардар ету схемасын әзірлеу;

Назар аударыңыз!

Ангиооталық бөлімшедегі өндірістік бақылау

МҰ-да өндірістік бақылауды ұйымдастыру
Галина Зацепилова «Нейрохирургияның Ұлттық орталығы»
АҚ-ның санитарлық-эпидемиологиялық
бақылау жөніндегі бас маманы, Астана қ.
Өндірістік бақылау өзіне радиациялық бақылау мен пайдалану параметрлерін бақылауды қамтиды. Рентгендік жабдықтардың барлық үлгілерінің пайдалану параметрлерін бақылау жылына бір рет, жұмыс орындарының дозиметриясы – жылына бір рет, жеке қорғану құралдарын тексеру – екі жылда бір рет жүргізіледі.


 • өндірістік бақылау бағдарламасында көзделген іс-шаралардың орындалуын, технологиялық процестер барысында гигиеналық талаптардың сақталуын, микробиологиялық, химиялық, токсикологиялық, вирусологиялық, радиологиялық, биологиялық қауіп-қатерлер мен бөтен қосылыстарды жою мен азайтудың уақтылығын бақылау. Бақылау барысында іс-шараларды түзету және анықталған бұзушылықтарды жоюға бағытталған шараларды іске асыру жүргізіледі (СҚ-дың 8 тармағы).
 •  Өндірістік бақылау бағдарламасы объектіде бар қауіп-қатерлерді (тәуекел факторларын) есепке ала отырып, дербес немесе санитариялық-эпидемиологиялық аудит жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды тартумен  әзірленеді (СҚ-дың 9, 10 тармағы).
 • Аспаптық және зертханалық зерттеулерді дара кәсіпкер, заңды тұлға өндірістік зертхана базасында не Кодекстің 21-1-бабының 2-тармағына сәйкес берілген халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар зертхананы (сынақ орталықтарын) тарта отырып жүзеге асырады (СҚ-дың 12 тармағы).
 • Өндірістік бақылауды жүргізу үшін сынама алуды және жеткізуді зертхананың (сынақ орталығының) маманы не объектінің оқытылған персоналы жүзеге асырады

Өндірістік бақылауды жүзеге асыратын персоналға қойылатын талаптар

Өндірістік бақылауға және медициналық ұйымда өндірістік бақылауды жүзеге асырушы персоналға қойылатын талаптар мынадай нормативтік құжаттардан көрініс тапқан:

 • Қазақстан Республикасының 2009 жылға 18 қыркүйектегі  "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы"  кодексі (144 баптың 6 тармағы) (бұдан әрі  – Кодекс);
 • ҚР ҰЭМ-нің 2016 жылғы 6 маусымдағы  «"Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы» № 239 бұйрығы (бұдан әрі  – СҚ);
 • Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 15 қаңтардағы  “Медициналық ұйымдарда инфекциялық бақылау жүргізу Қағидаларын бекіту туралы”  № 19 бұйрығы (бұдан әрі –  № 19 бұйрық).

Өндірістік бақылау жүргізу

МҰ-да өндірістік бақылауды ұйымдастыру
Алина Абирова Врач-эпидемиолог высшей категории,
руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора за МО
и внутрибольничными инфекциями Департамента конроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, г. Алматы
Қызмет тарапынан қадағалауға жататын медициналық ұйымдар жұмысындағы өзекті мәселе денсаулық сақтау объектілерінде өндірістік бақылауды (өзін-өзі бақылауды) жүргізу болып табылады. Денсаулық сақтау ұйымдарында өзін-өзі бақылауды жүргізуді нормалайтын негіз қалаушы нормативтік құқықтық акт Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің


СҚ-дың 2 тармағы 2) тармақшасымен өндірістік бақылауға – өндірілетін өнімнің, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің адам және оның тіршілік ететін ортасы үшін қауіпсіздігін және (немесе) зиянсыздығын қамтамасыз етуге бағытталған, дара кәсіпкер немесе заңды тұлға орындайтын іс-шаралар, оның ішінде зертханалық зерттеулер мен сынақтар кешені    ретінде анықтама берілген.

 • Кодекстің 90 бабының 4 тармағына сәйкес дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар өздері жүзеге асыратын қызметіне сәйкес өндірістік бақылауды СҚ-мен көзделген талаптарға сәйкес жүзеге асыруға міндетті, сондай-ақ өндірістік бақылаудың тиімді жүйесін әзірлейді, құжаттық жағынан ресімдейді, енгізеді және жұмыстық жай-күйде ұстайды.

Толығырақ "Аға медбике" журналының  оқыңыздар.

logo
Сайт для медицинских работников!

med.mcfr.kz - профессиональный сайт и многие статьи здесь закрыты. Для медработника регистрация займет 1 минуту.

Зарегистрируйтесь, и в подарок мы пришлём вам готовый образец плана по снижению рисков для проверки Санэпиднадзора!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Хотите скачать файл?

Чтобы скачать этот файл, и получить доступ к другим документам, зарегистрируйтесь. Это займет 1 минуту:)

Зарегистрируйтесь, и в подарок мы пришлём вам готовый образец плана по снижению рисков для проверки Санэпиднадзора!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×