MCFR.KZ Медицина

Ерікті келісім

  • 12 октября 2017
  • 249
Ерікті келісім
Ерікті келісім

Мақалада Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген, пациенттің емделуге ақпараттанған (ерікті) келісімінің нысаны ұсынылған.

    Біз емделудің оңджы және қолайлы нәтижесіне барлығы: медициналық ұйымға сапалы медициналық көмек алуға жүгінген пациент те, оған осындай көмек көрсетуге тиіс дәрігер де мүдделі екендігін білеміз. Алайда, кейде әртүрлі себептер мен мән-жайларға байланысты, емдеу нәтижесі оны күткендегідей болып шықпайды. Және де бұл жерде әңгіме дәрігерлік қателіктер немесе медициналық персоналдың абайсыздығы туралы ғана емес, сондай-ақ адам ағзасының қандай да бір емдеуге, дәрілік препаратқа жауап әрекеттері мен жеке ерекшеліктері туралы да болады.

      Пациенттің емделуге ақпараттанған (немесе қолданыста айтылатындай, ерікті) келісімі міндетті құжат болып табылады, оған медициналық көмек көрсетілудің алдында екі тарап та –  пациент те, емдеуші дәрігер де қол қояды.

ҚР-ның "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодексі 91 бабының 3 тармағымен медициналық көмек пациенттің ақпараттанған ауызша немесе жазбаша ерікті келісімі алынғаннан кейін ұсынылуға тиіс екендігі белгіленген.

Пациенттің емделуге ақпараттанған келісімінің мынадай нысандары бекітілген:

  • Пациенттің тексерілуге, амбулаториялық емделуге, стационарлық емделуге ақпараттанған келісімі – ҚР ДСМ-нің 2017 жылғы 24 наурыздағы "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" № 92 бұйрығымен бекітілген; стационарлық науқастың медициналық картасына қосымша парақ (№ 003/у нысаны);
  • Пациенттің тексерілуге, амбулаториялық емделуге, стационарлық емделуге ақпараттанған келісімі - ҚР ДСМ-нің 2017 жылғы 24 наурыздағы "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» № 92 бұйрығымен бекітілген, амбулаториялық пациенттің медициналық картасына қосымша парақ (№ 025/у нысаны);

Төменде пациенттің тексеріліп-қаралуға, амбулаториялық немесе стационарлық емделуге келісімінің нысаны келтірілген.

Стационарлық науқастың

медициналық картасының

қосымша парағы

Вкладной лист к медицинской карте

стационарного больного

Пациенттің тексеріліп-қаралуға, амбулаториялық емдеуге, стационарлық емдеуге (керекті астын сызыңыз) Ақпараттық келісімі

Информированное согласие пациента на обследование, амбулаторное лечение, стационарное лечение ( нужное подчеркнуть)

Пациент: _______________________________________________________________,

(пациенттің Т.А.Ә. (болған жағдайда) - толық жазу)/Ф.И.О. (при наличии) пациента - полностью)

Туған күні (Дата рождения): ____/____/______ (туған күні, айы, жылы) (число, месяц, год рождения)

Келісім беремін (Даю свое согласие на проведение): өзіме/ балама/ туысыма/ қамқорыма

(керекті астын сызыңыз) (себе/ребенку/родственнику/подопечному (нужное подчеркнуть):

тексеріліп-қарауға (обследования в)

_____________________________________________________________________________

(медицина ұйымының атауы) (наименование медицинской организации)

амбулаториялық емдеуге (амбулаторного лечения в)

_____________________________________________________________________________

(медицина ұйымының атауы) (наименование медицинской организации)

стационарлық емдеуге (стационарного лечения в)

_____________________________________________________________________________

(медицина ұйымының атауы) (наименование медицинской организации)

1. Мен өзімнің жағдайым (баланың, туыстың, қамқордың жағдайы) туралы, тексеріліп-қаралу, емдеу, емдеуге жатқызу қажеттілігі (керекті астын сызыңыз) туралы хабардармын. (Я информирован(а) о своем состоянии (состоянии ребенка, родственника, подопечного), о необходимости обследования, лечения, госпитализации (нужное подчеркнуть).

2. Мен мемлекеттің тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінен тыс қосымша қызметтерді, дәрілік заттарды және медициналық мақсаттығы бұйымдарды жеке қаражат, ерікті сақтандыру немесе басқа рұқсат берілген көздердің есебінен ұсынылатындығы туралы ескертілдім. (Я уведомлен(а) о том, что дополнительные услуги, лекарственные средства и изделия медицинского назначения сверх гарантированного объема медицинской помощи государством, предоставляются за счет собственных средств, добровольного страхования или иных незапрещенных источников).

3. Маған түсінікті түрде тексеріліп-қаралудың және емдеудің мақсаты мен балама әдістері, сондай-ақ менің тексеріліп-қаралудан және емделуден бас тарту себептерімнен мүмкін болатын салдар түсіндірілді. (Мне в доступной форме разъяснена цель и альтернативные методы обследования и лечения, а также возможные последствия моего отказа от обследования и лечения).

«Actualis: Медицина»

42


Бүгін «Actualis: Медицина» электрондық жүйесіне кіру мүмкіндігінің саны


4. Мен диагноз және емдеу туралы балама пікір алу үшін басқа дәрігерге/ басқа ұйымға жүгіну құқығым бар екенін білемін. (Я знаю о праве обратиться к другому врачу/ в другую организацию для получения альтернативного мнения о диагнозе и лечении).

5. Маған денсаулыққа тәуекел келтіретін жағдайлар туралы хабарлағанда және ұсынылған әрекеттерден жазбаша бас тартуға қол қойып, тексеріліп-қаралудан және емделуден бас тарту құқығым бар екенін білемін. (Я знаю о праве отказаться от обследования и лечения при информировании меня о рисках для здоровья и подписании мной письменного отказа от предложенных вмешательств).

Мен (Я)

______________________________________________________________________________________

(медицина ұйымының атауы) (наименование медицинской организации)

(келесі медициналық араласуларды жүргізуге ерікті түрде келісім беремін (оперативті емдеу, қан және оның компоненттерін құю, медициналық араласуларға анестезиологиялық қамтамасыз ету және басқа да емшаралар мен манипуляциялар)(даю добровольное согласие на проведение следующих видов медицинского вмешательства (переливание крови и ее компонентов, оперативное лечение, анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства и других процедур и манипуляций)):

______________________________________________________________________________________

6. Менің емімді менің емдеу дәрігерім үйлестіретінін білемін (Я знаю о том, что мое лечение координируется моим лечащим врачом).

7. Мендегі (баладағы, туыстағы, қамқордағы) бар және маған белгілі денсаулық проблемалары, аллергиялар, жақпайтын дәрі-дәрмектер, өткен немесе осы уақыттағы инфекциялық гепатиттің, туберкулездің, венерологиялық аурулардың (оның ішінде мерез және АИТВ-инфекциясы), сондай-ақ алгокольді асыра пайдалану және/ немесе есірткі препараттарына құмартушылық туралы дәрігерге хабарлау менің мүддемде екенін білемін. (Я знаю, что в моих интересах сообщить врачу обо всех имеющихся у меня (ребенка, родственника, подопечного) и известных мне проблемах со здоровьем, аллергиях, непереносимости лекарств, о наличии в прошлом или в настоящее время инфекционного гепатита, туберкулеза, венерических заболеваний (в том числе сифилиса и ВИЧ-инфекции), а также о злоупотреблении алкоголем и/или пристрастии к наркотическим препаратам).

8. Менде (балада, туыста, қамқоршыда) (Я сообщаю о том, что у меня (ребенка, родственника, подопечного):

Аллергия жоқ (Нет аллергии)

(Есть аллергия на): _______________________________________________________ аллергия бар.

(қандай дәрі-дәрмекке, тағамға аллергия барын көрсету) (указать на какие лекарства, продукты есть аллергия)

9. Дәрігердің ұсыныстарын бұзу, режімді сақтамау (Я понимаю, что нарушение врачебных рекомендаций, несоблюдение режима),

_______________________________________________________________________________________

(медицина ұйымының атауы) (наименование медицинской организации)

сондай-ақ денсаулықтың жағдайы туралы ақпаратты жасыру жергілікті, жалпы асқынуларға және қолайсыз жағдайларға әкелуі мүмкін екенін түсінемін (а также сокрытие информации о состоянии здоровья может привести к местным и общим осложнениям и другим неблагоприятным последствиям).

10. Денсаулығыма қауіп келтіретін күтпеген асқынулар мен жағдайлар пайда болғанда, ол туралы маған хабарлаумен тексеріп-қарау, емдеу жоспарының тәсілін өзгертуге, сондай-ақ оны орындаудан бас тартуға келісім беремін (В случае возникновения во время обследования и лечения непредвиденных осложнений и состояний, угрожающих моему здоровью, даю согласие на изменение тактики, плана обследования, лечения, включая отказ от его выполнения, с последующим информированием меня об этом).

11. Денсаулық сақтаудың электрондық ақпараттық ресурстарын қалыптастыру мен пайдалану мақсатында пациент туралы кейіптенген мәліметтерді ұсынуға ерікті келісім беремін (Я даю добровольное согласие на предоставление сведений персонифицированного характера о пациенте с целью формирования и использования электронных информационных ресурсов здравоохранения).

12. Менің (баланың, туыстың) денсаулық жағдайы, өткізілетін тексеріп-қарау мен емдеу, олардың нәтижелері туралы кез келген ақпаратты мына адамдарға хабарлауға рұқсат беремін (Любую информацию о состоянии моего (ребенка, родственника) здоровья, проводимом обследовании и лечении, их результатах я разрешаю сообщать следующим лицам):

Хабарлауға рұқсат берген адамның Т.А.Ә. (болған жағдайда)/

Ф.И.О.(при наличии) лица,

которому вы разрешаете

сообщать о ходе лечения)

Пациентке туыстық/ қарым-қатынас жақындығы (Родство/отношение

к пациенту)

Телефон

13. Егер пациенттің жасы 18-ден төмен болса, жоғарыда аталған телефондар бойынша жоғарыда аталған адамдардан мен болмаған жағдайда жоғары қауіпті емдеу және диагностикалық манипуляциялар жасауға қосымша келісім алуға рұқсат беремін (Если пациент младше 18 лет, даю разрешение получать дополнительные согласия на проведение лечебных и диагностических манипуляций высокого риска при моем отсутствии у вышеуказанных лиц по вышеуказанным телефонам): ИӘ (ДА) /ЖОҚ (НЕТ).

Мен осы құжаттың барлық тармақтарымен таныстым және олармен келісемін (Я ознакомлен(а) со всеми пунктами настоящего документа и согласен(а) с ними).

Қолы (Подпись): _______________ Мерзімі (Дата): ____/____/201 ж. (г.)

Уақыты (Время): ___с.(час) ___мин.

Егер пациенттің туысы/ қамқоршысы/ заңды өкілі толтырса (Если заполнил родственник/опекун / законный представитель пациента):

Т.А.Ә. (Ф.И.О.): _______________________Туыстық жақындығы (Степень родства): _______________

Дәрігер (Врач): ______________________________ ___________ ____/____/201 ж. (г.) ___с. (час)___мин.

Тегі (фамилия) қолы (подпись) мерзімі (дата) уақыты (время)

Ақпараттанған келісім бланкісін сіздер «ACTUALIS: Медицина» ЭЖ-нен көшіріп ала аласыздар:

Пациенттің тексеріліп-қаралуға, амбулаториялық емделуге, стационарлық емделуге ақпараттанған келісімі
 

Сондай-ақ сіздер мыналарды көшіріп ала аласыздар:

Донор қанының компоненттерін және (немесе) препараттарын құюға ақпараттанған ерікті келісім (бас тарту)

Науқастың туберкулезден емделуге ақпараттанған келісімі

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Участвуй в наших семинарах

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Мы еще не знакомы?

Давайте познакомимся!
Пользователи, которые зарегистрированы на сайте, имеют ряд преимуществ:

  • Читают закрытые материалы
  • Первыми узнают последние новости
  • Пользуются всеми возможностями сервисов  

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
1 минута, и вы продолжите чтение
Зарегистрироваться